SPEZİAL K100 (1.2080) BÖHLER LAMA

Spezial K (1.2080) Böhler Lama 6x40 mm
ÖZEL KESİM
275,34 — 339,14 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 6x50 mm
ÖZEL KESİM
275,34 — 339,14 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 6x60 mm
ÖZEL KESİM
275,34 — 339,14 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 8x40 mm
ÖZEL KESİM
275,34 — 339,14 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 8x60 mm
ÖZEL KESİM
275,34 — 339,14 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 8x80 mm
ÖZEL KESİM
275,34 — 339,14 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 10x25 mm
ÖZEL KESİM
275,34 — 339,14 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 10x30 mm
ÖZEL KESİM
275,34 — 339,14 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 10x40 mm
ÖZEL KESİM
275,34 — 339,14 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 10x50 mm
ÖZEL KESİM
275,34 — 339,14 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 10x60 mm
ÖZEL KESİM
275,34 — 339,14 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 10x70 mm
ÖZEL KESİM
275,34 — 339,14 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 10x80 mm
ÖZEL KESİM
275,34 — 339,14 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 10x120 mm
ÖZEL KESİM
275,34 — 339,14 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 15x30 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 15x40 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 15x50 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 15x60 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 15x70 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 15x80 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 15x100 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 15x120 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 15x150 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 20x30 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 20x40 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 20x50 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 20x60 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 20x70 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 20x80 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 20x100 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 20x120 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 20x150 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 25x30 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 25x40 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 25x50 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 25x60 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 25x70 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 25x80 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 25x100 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 25x120 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 30x40 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 30x50 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 30x60 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 30x70 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 30x80 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 30x100 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 40x50 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 40x60 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 40x80 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 40x100 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 40x120 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Lama 40x150 mm
ÖZEL KESİM
244,08 — 300,64 /kg + KDV