PASLANMAZ KÖŞEBENT

Paslanmaz Köşebent 20x20x3 mm
ÖZEL KESİM
101,67 — 116,47 /kg + KDV
Paslanmaz Köşebent 25x25x3 mm
ÖZEL KESİM
101,67 — 116,47 /kg + KDV
Paslanmaz Köşebent 30x30x3 mm
ÖZEL KESİM
99,92 — 114,46 /kg + KDV
Paslanmaz Köşebent 40x40x4 mm
ÖZEL KESİM
99,92 — 114,46 /kg + KDV
Paslanmaz Köşebent 50x50x5 mm
ÖZEL KESİM
99,92 — 114,46 /kg + KDV
Paslanmaz Köşebent 60x60x5 mm
ÖZEL KESİM
99,92 — 114,46 /kg + KDV