SPEZİAL K100 (1.2080) BÖHLER KARE

Spezial K (1.2080) Böhler Kare 20x20 mm
ÖZEL KESİM
251,99 — 310,37 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Kare 25x25 mm
ÖZEL KESİM
251,99 — 310,37 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Kare 30x30 mm
ÖZEL KESİM
251,99 — 310,37 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Kare 40x40 mm
ÖZEL KESİM
251,99 — 310,37 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Kare 50x50 mm
ÖZEL KESİM
251,99 — 310,37 /kg + KDV
Spezial K (1.2080) Böhler Kare 60x60 mm
ÖZEL KESİM
251,99 — 310,37 /kg + KDV